Anayasa Mahkemesi’nin 30.06.2022 tarih E: 2021/127 K: 2022/85 sayılı kararı 4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9.6.2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin Anayasa’nın 13., 35., 36., 46. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davaları sonucunda verilen hükümlerin icrası için başlatılan icra takiplerinin durdurulması veya iptalleri talebiyle açılan davalar ile bu tür davalara ilişkin kararların istinaf incelemesinde itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi, Gaziantep 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ve İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi iptali için başvurmuştur.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  'Mutluköy'e Virüsün Girmesi Yasaklandı

Anayasa Mahkemesi E: 2021/127 K: 2022/85 sayılı kararı ile 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9.6.2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddesinin; Birinci cümlesinin “Kamulaştırma işleminin tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4.11.1983 tarihinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara… kısmen veya tamamen,,,malikin rızası olmaksızın fiili el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilir” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, birinci cümlesinin kalan kısmının 30.3.2021 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oybirliğiyle karar verildi.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Bu bahçenin ziyaretçileri meyvelerini dalından yiyor

Karara BURADAN ulaşabilirsiniz

Anayasa Mahkemesi’nden Kamulaştırma Hakkında Önemli Karar!!!